Technologia wytwarzania modyfikowanych regranulatów polietylenowych z zastosowaniem wytłaczarki z mieszalnikiem statycznym oraz unikalnej technologii oczyszczania wody w przedsiębiorstwie DTJ w Grodzisku Wielkopolskim. Cele projektu i planowane efekty:
- dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa, uzyskanie efektu synergii poprzez wdrożenie kompleksowej linii do produkcji regranulatu obejmującej wszystkie etapy produkcji,
- podniesienie wydajności przedsiębiorstwa,
- nabycie nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- rozpoczęcie produkcji nowych produktów (modyfikowany regranulat PE),
- udoskonalenie oferowanych produktów (regranulat lepszej jakości oraz folia lepszej jakości),
- dostosowanie oferty do wymagañ i oczekiwañ rynkowych odbiorców,
- wzrost zatrudnienia o 2 osoby,
- wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej i nie technologicznej,
- wykorzystanie efektów działalności badawczej B+R poprzez wdrożenie nowego oraz udoskonalonego, a ponadto atrakcyjnego rynkowo produktu,
- transfer wiedzy pomiędzy sektorami nauki i biznesu,
- wdrażanie założeñ strategii firmy w dziedzinie ekoinnowacyjności,
- wprowadzenie rozwiązañ proekologicznych (energochłonności produkcji, oszczędność wody),
- zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
- podniesienie poziomu konkurencyjności firmy oraz wzmocnienie potencjału ekonomicznego przedsiębiorstwa,
- wzrost przychodów i zysków firmy. Całkowita wartość projektu 9 348 000,00 PLN Wartość wsparcia 2 660 000,00 PLN

Aktualna oferta Spółki w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE:

Nowe wyroby gotowe:
- regranulat modyfikowany nanokompozytem montmorylonitu,
- folia modyfikowana nanokompozytem montmorylonitu.

Ulepszone wyroby gotowe:
- Regranulat bezbarwny PE,
- Regranulat czarny PE,
- Regranulat kolor PE.
- folia rękaw,
- folia półrękaw,
- folia – taśma


Dodatkowe informacje dotyczące oferty przedsiębiorstwa:
Firma nasza jest producentem folii z regranulatu oraz z surowców pierwotnych.

Produkujemy następujące wyroby foliowe o grubości 0,03 - 0,20 mm:
rękawy o szerokości 200-1500 mm,
półrękawy 400-3000 mm,
worki - wg zamówieñ.

STRETCH foliowy o różnych grubościach i szerokościach.

Oferujemy stalowe siatki do wytłaczarek wysokiej jakości.
W zależności od potrzeb dostarczamy filtry w różnych kształtach, rozmiarach i zróżnicowanej filtracji. Nasze filtry w odróżnieniu od proponowanych przez inne firmy są mocniejsze i nie przerywają w procesie produkcyjnym (zastosowany jest specjalny splot).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerem 061-673-11-49 lub 61-44-46-816.

Proponujemy skup odpadów z tworzyw sztucznych. Głównie zainteresowani jesteśmy odpadami foliowymi.
Na podstawie uzyskanego pozwolenia mamy prawo do odbioru odpadów, wystawiania Karty przekazania odpadu oraz Dokumentów potwierdzających odzysk oraz recykling.
Przekazując nam odpady z tworzyw sztucznych do recyklingu (spełniając jednocześnie określone warunki) nie płacicie Pañstwo opłaty produktowej.

Produkcja regranulatu:
- regranulat bezbarwny,
- regranulat kolorowy.
Wykonujemy również usługi przerobu odpadów na regranulat. Cena usługi uzależniona jest od jakości surowca przekazanego do przerobu oraz ilości.

Usługi transportowe na terenie UE:
- ciągniki siodłowe o ładowności do 25 ton,
- przewóz odpadów z tworzyw sztucznych,
- przewóz stali w kręgach,
- zestawy przestrzenne o kubaturze 120 m3.

Technologia wytwarzania modyfikowanych regranulatów polietylenowych z zastosowaniem wytłaczarki z mieszalnikiem statycznym oraz unikalnej technologii oczyszczania wody w przedsiębiorstwie DTJ w Grodzisku Wielkopolskim.

Cele projektu i planowane efekty:
- dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa, uzyskanie efektu synergii poprzez wdrożenie kompleksowej linii do produkcji regranulatu obejmującej wszystkie etapy produkcji,
- podniesienie wydajności przedsiębiorstwa,
- nabycie nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- rozpoczęcie produkcji nowych produktów (modyfikowany regranulat PE),
- udoskonalenie oferowanych produktów (regranulat lepszej jakości oraz folia lepszej jakości),
- dostosowanie oferty do wymagañ i oczekiwañ rynkowych odbiorców,
- wzrost zatrudnienia o 2 osoby,
- wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej i nie technologicznej,
- wykorzystanie efektów działalności badawczej B+R poprzez wdrożenie nowego oraz udoskonalonego, a ponadto atrakcyjnego rynkowo produktu,
- transfer wiedzy pomiędzy sektorami nauki i biznesu,
- wdrażanie założeñ strategii firmy w dziedzinie ekoinnowacyjności,
- wprowadzenie rozwiązañ proekologicznych (energochłonności produkcji, oszczędność wody),
- zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
- podniesienie poziomu konkurencyjności firmy oraz wzmocnienie potencjału ekonomicznego przedsiębiorstwa,
- wzrost przychodów i zysków firmy.

Całkowita wartość projektu 9 348 000,00 PLN Wartość wsparcia 2 660 000,00 PLN

Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i rozbudową istniejącej zabudowy inwentarsko-gospodarczej z przeznaczeniem na budynek produkcyjno-magazynowy z zapleczem socjalnym


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1027005

Dokumentacja projektowa
Zapytanie ofertowe (po zmianie)
Informacja o zmianie zapytania ofertowego
Tablice (dotyczy projektu elektrycznego)
Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje na stronie:


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1027005

Myjnia standardowa, sita łukowe, prasy ślimakowe


Dostawa Myjni standardowej z sortownią, kompletu sit łukowych z systemem pomp do wstępnego oczyszczania wody oraz prasy do wyciskania wody ze ścieków - 2 szt.

https//bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1029421

Zapytanie ofertowe - PO Zmianach z dnia 21.04.2017
Informacja o zmienie treści zapytania ofertowego nr II
Zapytanie ofertowe - PO ZMIANACH
Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa Wytłaczarki do regranulatu z Mieszalnikiem statycznym do homogenizacji i ujednorodniania masy


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1030664

Zapytanie ofertowe
Odpowied¼ na zapytanie Wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje na stronie:


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1030664
Dostawa oczyszczalni ścieków technologicznych


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1032807

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe -PO ZMIANIE
Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego oraz informacja o zmianie treści ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje na stronie:


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1032807
PIERWSZE POSTĘPOWANIE - nierozsztrzygnięte

Dostawa wózka widłowego z chwytakiem do sprasowanej folii


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1041822

Zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na zapytania nr 1
Informacja o wybranym wykonawcy - Nierozstrzygnięte - znajduje na stronie:


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1041822#infowyk
Dostawa stacji transformatorowej z transformatorem


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1043163

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 4A
Załącznik nr 4B
Załącznik nr 4C
Załącznik nr 4D

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje na stronie:


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1043163#infowyk
DRUGIE POSTĘPOWANIE - nierozsztrzygnięte

Dostawa wózka widłowego z chwytakiem do sprasowanej folii


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1043611

Zapytanie ofertowe
Informacja o wybranym wykonawcy - Nierozstrzygnięte - znajduje na stronie:


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1043611#infowyk
TRZECIE POSTĘPOWANIE

Dostawa wózka widłowego z chwytakiem do sprasowanej folii


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1047060

Zapytanie ofertowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje na stronie:


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1047060#infowyk
KONTAKT:
e-mail: dtj@dtj.pl
tel.: 61-44-46-816, 61-673-11-48

DTJ Sp. z o.o., ul. Słowiańska 12, 62-065 Grodzisk Wlkp., Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000095835, NIP 995-01-13-723, NIP UE: PL9950113723, Regon: 411451470Ochrona Danych Osobowych – strona startowa

Administrator danych
Informujemy, że administratorem Państwa danych jest DTJ SP. Z O.O. Aktualny kontakt z administratorem można znaleźć na stronie internetowej: www.dtj.pl

Cele przetwarzania
Dane będą przetwarzane w celach kontaktowych i korespondencyjnych oraz rekrutacyjnych, na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Jest to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji.

Prawa osoby której dane dotyczą
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego celów, do których dane zostały udostępnione. Informujemy, że osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

Odbiorcy i przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przedsiębiorcom stale współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów, podmiotom powiązanym kapitałowo z administratorem i instytucjom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami, w tym biurom informacji gospodarczej i instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Informacja przy formularzu kontaktowym lub mailu do kontaktu: Administratorem danych osobowych jest DTJ Sp. z o.o., z siedzibą w Grodzisku Wlkp., 62- 065, ul. Słowiańska 12,
Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane do nas (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na korespondencję. Osoba fizyczna ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Oferty pracy
Wysyłając swoje CV prosimy o dopisanie klauzuli: „Zgodnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji obecnie i w przyszłości.”